.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Plan urządzeniowo – rolny dla Gminy


Spotkanie w sprawie opracowywanego planu urządzeniowo – rolnego Gminy Kotla odbyło się 20.10.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Halina Przybylska, Sekretarz Gminy Ewa Konarska – Jóźwiak, Radni Gminy Kotla, Sołtysi oraz Rady Sołeckie z terenu Gminy Kotla. Spotkanie poprowadzili pracownicy Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Pan Radosław Mazur i Pan Krzysztof Goleniowski.

Plan urządzeniowo -rolny gminy będzie opracowaniem planistycznym, rozwijającym zagadnienia uznane za priorytetowe w opracowaniach strategicznych. W szczególności porusza problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną środowiska naturalnego oraz z turystyką i rekreacją. Celem Planu jest przedstawienie takich rozwiązań, które przyczyniłyby się do wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia oraz pracy ludności, ochrony, a także kształtowania środowiska przyrodniczego wsi.

Plan opracowywany jest przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i koszt jego opracowania w 100% pokrywany jest przez Województwo Dolnośląskie.